Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że firma:

DREPOS s.r.o., IČ (REGON): 63493594
z siedzibą Pustiměř 240, 683 21 Pustiměř
zapisana w RH przy SO w Brnie C 22145
(dalej tylko „Administrator”)

przetwarza moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu skontaktowania się ze mną i świadczenia powiązanych usług administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „RODO”).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że do wejścia w życie RODO (tj. do 25.05.2018 r.) dane są udostępnianie w reżimie ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów.

Jestem tego świadomy i wyrażam zgodę na to, że Administrator może przekazać udostępnione przeze mnie dane osobowe (w zakresie określonym powyżej) w celu ewentualnego dalszego przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora i zapewniają gwarancję właściwego i należytego przetwarzania oraz odpowiednią ochronę danych osobowych, w tym ich ochronę za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dane osobowe przekazane Administratorowi będą przetwarzane przez czas trwania stosunku umownego z Administratorem, a następnie przez okres niezbędnej archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej.

Oświadczam ponadto, że znam swoje prawo do informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych (w szczególności informacji o kategorii przetwarzanych danych osobowych, celu, sposobie i czasie przetwarzania oraz możliwych odbiorcach danych osobowych), prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych od Administratora, ich sprostowania lub usunięcia (szczególnie nieprawidłowych, niepełnych i nieaktualnych danych osobowych) oraz prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jestem też świadom tego, że od dnia 25.05.2018 r. mam nadal prawo do przeniesienia moich danych osobowych na nowego administratora danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Jednocześnie oświadczam, że przekazane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, przekazałem je całkowicie swobodnie, świadomie, dobrowolnie i mam świadomość, że ich podanie jest niezbędne do realizacji powyższej usługi.