Tepelné ošetření IPPC/ISPM15


DREPOS s.r.o. provádí tepelné ošetření palet a dřevěných obalů dle IPPC/ISPM15. Certifikát, opravňující k tepelnému ošetření dřevěného materiálu, vydaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským zajistí hladký průjezd Vašeho zboží do zemí mimo EU.


Požadavky na tepelné ošetření palet IPPC/ISPM15

V roce 2002 byl vydán mezinárodní standard FAO známý pod zkratkou ISPM 15 – jeho aktuální verze – FAO ISPM 15.

Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, byla vydána v roce 2009.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), odpovídá za certifikaci provozovatelů technických zařízení pro tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu (DOM) a výrobců DOM. Zajišťuje, aby DOM vyráběný a ošetřovaný v ČR splňoval požadavky kladené na něj národními předpisy a mezinárodním standardem ISPM 15.

Pokyny standardu zahrnují všechen dřevěný obalový materiál (palety, bedny, prokladky, vzpěry, atd.) používaný v mezinárodním obchodu, který může být cestou pro šíření a zavlékání škodlivých organismů představujících riziko hlavně pro živé stromy.

Tepelné ošetření provádíme v sušárně řeziva - ohřátím palet na teplotu 56 stupňů po dobu 30 minut.DOVOZNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZEMÍ NA IPPC ISPM 15

AL - Albánie

Albánie oznámila, že dřevěné obaly doprovázející zásilky dovážené na území Albánie musejí splňovat požadavky ISPM 15, tzn. být řádně ošetřeny a označeny.Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.

DZ - Alžírsko

Alžírsko oznámilo , že vyžaduje, aby dřevěné obaly dovážené se zásilkami na území Alžírska splňovaly požadacvky ISPM 15. Požadavek na základě nařízení s účinností od 1. 1. 2010. Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.

AU - Austrálie

Austrálie – informovala dovozce, že australské požadavky zakazují vstup dřevěným výrobkům s původním zamodráním. Bylo oznámeno, že ošetření dle ISPM 15 není smrtelné pro houby způsobující zamodrání dřeva, a že tepelné ošetření bez redukce vlhkosti dřeva (vysušení) spíše podporuje růst a náchylnost dřeva k napadení těmito houbami. Příznaky zamodrání dřeva (podstatě plíseň na obalu) může znamenat zastavení zásilky ve vstupním místě a také je možné její vrácení zpět do země vývozu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský doporučuje dřevěné obaly pro vývoz do Austrálie sušit na vlhkost pod 20%. Tyto mohou být označeny symbolem KD (kiln drying) pro umělé vysušení dřeva, ale toto označení nesmí být součástí značky IPPC (viz standard ISPM 15, 2009). Každé dřevo, včetně uměle vysušeného má tendenci absorbovat vlhkost během dlouhé přepravy v kontejneru. Vysušení (kiln drying) negarantuje, že plísně se neobjeví.
Austrálie – implementovala ISPM 15 a od 1. ledna 2006 požaduje, aby veškerý dřevěný obalový materiál a pomocné dřevo byl v souladu s ISPM 15 a označen náhled zde (018). Kromě toho veškerý dřevěný obalový materiál a pomocné dřevo musí být prosté kůry a pokud byl fumigován, doba expozice musí být 24 hodin, tedy v souladu s novým ISPM 15.

(AQIS) formálně implementovala ISPM 15 vedle existujících předpisů od 1. září 2004. Tento postup dává vývozcům možnost výběru způsobu ošetření, což je hlavní výhoda pro země, které dosud nemají zřízen systém k ošetřování a označování dřevěných obalů dle ISPM 15. Kromě tepelného ošetření nebo fumigace methylbromidem (doba expozice 16 hodin dle ISPM 15 – ne 24 hodin jak bylo původně publikováno v australském oznámení o fumigaci) musí být dřevěný obalový materiál odkorněn. Detaily nových pravidel jsou uvedeny v AQIS Notice to Industry No. 19 náhled zde (01). Příklad deklarace dodavatele/baliče je uveden zde (02) (pro plně naložený kontejner) a zde (03) (pro nenaplněný kontejner), poslední úprava ze dne 23. srpna 2004. Deklarace musí být vyhotovena vývozcem, jak AQIS uvádí ve svém odkazu.

Dodavatel (vývozce) nemusí v deklaraci uvádět identifikační číslo přidělované registrovaným „sušárnám“ SRS. Číslo požadované na deklaraci je pouze číselným spojením mezi deklarací a kontejnerem/zásilkou (numerical link).

Oznamujeme, že AQIS neuplatňuje karanténní opatření na obaly vyrobené výhradně z rekonstituovaného dřevěného materiálu. Rekonstituovaný dřevěný materiál je takový, který již neobsahuje plné dřevo jako výsledek výrobního procesu a zahrnuje dřevotřískové desky, OSB desky a středotlaké a vysokotlaké dřevovláknité desky. AQIS zvěřejnila následující PQA (Public Quarantine Alerts) – Obecné karanténní upozornění, s kterými by se měli výrobci dřevěných obalů ze zpracovaného dřeva a jejich vývozci seznámit :

PQA 0389 – Dovoz středových válců po oloupání dýhy jako obalů nebo pomocného dřeva
PQA 0390 – Upravené dovozní podmínky pro obkladové desky
PQA 0404– Změněné vývozní požadavky pro dřevěné obaly vyrobené výhradně z rekonstituovaného dřeva (zahrnující dřevotřískové desky, OSB desky a středotlaké a vysokotlaké dřevovláknité desky)

Požadavky pro vyclívání dovážených zásilek

V materiálu australské služby AQIS zde (054) naleznete tyto požadavky, včetně požadavku na "deklaraci o nově vyrobené překližce" pro obalový materiál vyrobený s této překližky. Toto ustanovení již není v platnosti.


BD - Bangladéš

Bangladéš - oznámila implementaci ISPM 15a připravuje požadavky. O změnách budeme informovat.

BB - Barbados

Barbados - plánovaný termín implementace ISPM 15 - 1. duben 2006 byl posunut. O změnách budeme informovat.

BY - Bělorusko

Bělorusko - s ohledem na CU KZ, RF, BY, doporučujeme obaly ošetřit a označit v souladu se standardem ISPM č. 15.

BO - Bolívie

Bolívie - byl oznámen záměr implementovat ISPM 15. K náhledu notifikace z 24. 5. 2005 (jen ve španělštině) zde (014).

BR - Brazílie

Brazílie - potvrdila, že dřevěný obalový materiál označený značkou IPPC bude akceptován jako obalový materiál s rostlinolékařským osvědčením. Pozn. Při vývozu do Brazílie lze i přes sdělení výše narazit na požadavek na vydání rostlinolékařského osvědčení. Oznámena akceptace dřevěného obalového materiálu, který bude ošetřen a označen podle ISPM No. 15. Zásilku je vhodné opatřit rostlinolékařským osvědčením. V Brazílii je možné provést ošetření obalů až při vstupu na její území, podrobnosti provádění nejsou známy. Pokud budou dřevěné obaly při vstupu na území BR shledány nevyhovujícími budou re-exportovány zpět do země vývozu. Prohlášení platné od 1.2.2016.

CL - Chile

Chile -WTO notifikace oznamuje implementaci ISPM 15 od 1. června 2005 - náhled zde (06) Chile požaduje, aby veškerý dřevěný obalový materiál byl odkorněn. Další detaily chilských požadavků budou uvedeny později.

CN - Čína

Čína - byla ustanovena komise, která řeší případy, kdy je na zásilku potřeba vystavit rostlinolékařské osvědčení. Další podrobnosti nejsou známy. Čína má rovněž problém uznávat značku, ve které je uveden kód „DB" (debarked), což neodpovídá standardu. Značky, které jsou nečitelné nebo u nich chybí některá jejich část (dělící linka atp.) jsou rovněž považovány za neodpovídající požadavkům.

Evropská komise informovala, že po jednání s čínskými orgány se podařilo vyřešit problémy s vývozem zásilek se dřevěnými obaly. AQSIQ souhlasí s výkladem ISPM 15 a vydá oznámení pro celníky (CIQs), že dřevěný obalový materiál vyhovující ISPM 15 lze akceptovat i v případech, kdy země vývozu není zemí původu obalu.

Upozorňujeme vývozce na případy zachycování zásilek čínskými inspektory. Jedná se o zásilky obsahující dřevěné obaly ošetřené a označené v jiné zemi než ČR. Jde o případy, kdy jsou k vývozu zásilek použity obaly z jiných zejména členských zemí EU  (např. paleta ošetřená a označená v Německu vyvezená se zbožím z České republiky). Takové dřevěné obaly jsou označeny čínskou stranou jako „non-compliant“ (neodpovídající požadavkům) a zásilka je většinou zadržena na hranicích a vývozci je vyměřen poplatek za úhradu nákladů na ošetření zásilky před jejím  vpuštěním na území Číny.

Dle informací z Forestry Commission (UK) představitelé AQSIQ uvádějí, že dřevěné obaly musejí být znovu ošetřeny a označeny v zemi vývozu (re-export) bez ohledu na to, že byl obal předtím ošetřen a označen v zemi původu.

S ohledem na rozdílný názor čínské strany na interpretaci standardu, konkrétně  definici  "opětovného použití" dřevěného obalového materiálu  v ISPM15, která se dotýká vývozců v řadě členských států EU doporučujeme do doby než bude situace vyjasněna  dodržovat tento požadavek, aby bylo eliminováno riziko záchytu takových zásilek pracovníky AQSIQ a nadbytečné zvyšování vývozních nákladů.

K náhledu jsou další materiály objasňující situaci v Číně - Oznámení 11 zde(07) a Oznámení 32 zde(08). Čína potvrdila, že akceptuje dřevěný obalový materiál vyhovující ISPM 15 bez rostlinolékařského osvědčení nebo dřevěný obalový materiál, který vyhovuje Prohlášení 2002/58 zde(09) s rostlinolékařským osvědčením (poslední aktualizace 5.9.2005). Nová pravidla platí od 1.ledna 2006!! Tato pravidla požadují, aby dřevěné obaly byly ošetřeny a označeny dle požadavků AQSIQ - tzn. tepelné ošetření nebo fumigace MB a označení značkou IPPC. V případě, že obaly v zásilce nebudou splňovat uvedené požadavky, budou ošetřeny, zničeny nebo vráceny zpět.

Je vyžadováno odkornění. (sledujte aktualizace této stránky!!) Pozn. Ze zemí s výskytem háďátka borovicového (pine wood nematode) – uznáváno pouze tepelné ošetření (fumigace methylbromidem ne).
Čína stále vyzývá exportéry k používání tzv. Deklarace o použití nedřevěného obalového materiálu zde (015).
Od 1.1.2006 zásilky směřující do Číny nemusí být vybaveny rostlinolékařským osvědčením.

DO - Dominikánská republika

Dominikánská republika - oznámila implementaci ISPM 15 od 1. července 2006. WTO notifikace (ve španělštine) zde (038).

EG - Egypt

Egypt - oznámil implementaci ISPM 15 od 1. října 2005, WTO notifikace zde (017).

EC - Ekvádor

Ekvádor - oznámil imlementaci ISPM15 s platností od 1. července 2006. WTO notifikace zde (037).

EU - Evropská Unie

EU - od 1. března 2005 platí požadavky pro dřevěné obaly přicházející do EU ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska. Tyto požadavky se nevztahují na dřevěné obaly pohybující se mezi členskými státy EU s výjimkou Portugalska.
Zde dle rozhodnutí Evropské komise 2009/420/ES ze dne 28.5.2009 platí opatření proti šíření háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophylus) dřevěnými obaly při přepravě zboží mezi členskými zeměmi. Od 16.6.2009 jsou zpřísněny kontroly dřevěných obalů přepravovaných z Portugalska. Od 1.1.2010 nesmí opustit území Portugalska dřevěný obalový materiál, který nebyl ošetřen a označen v souladu se standardem ISPM 15.

Rostlinolékařské osvědčení není požadováno pro dřevěné obaly přicházející do EU, které jsou v souladu se standardem ISPM 15 (ošetřeny a označeny).

Nová pravidla vydaná ve směrnici Rady 2004/102/EC jsou zapracována do legislativy ČR vyhláškou 662/2004 Sb. Sledujte aktuální stav české fytosanitární legislativy.

Veškerý dřevěný obalový materiál jako bedny, přepravky, palety, vyrobený zcela nebo částečně z nezpracovaného dřeva musí splnit nové požadavky a být také tepelně ošetřen nebo fumigován methyl-bromidem oficiálně schváleným systémem a být označen odpovídající značkou.

Dřevěný obalový materiál vyrobený zcela ze zpracovaného dřeva – překližka, OSB, atd. je od uvedených požadavků osvobozen a nemusí být ošetřen a označen.

Nouzová opatření: zůstávají v platnosti pro dřevěný obalový materiál z Kanady, Japonska, Číny a USA. Tzn. že dřevěný obalový materiál ze dřeva jehličnanů z těchto zemí musí být tepelně ošetřen, chemicky tlakově impregnován nebo fumigován methyl- bromidem a označen. Navíc dřevěný obalový materiál ze dřeva jiného než jehličnanů z Číny musí být také prostý kůry a larvami způsobených požerků > 3mm nebo uměle vysušen (KD).

Značka jíž je označen veškerý dřevěný obalový materiál vyrobený po 28. únoru 2005 musí obsahovat IPPC logo.

Značka na dřevěném obalovém materiálu vyrobeném před tímto datem a do 31. prosince 2007 může obsahovat pouze ISO kód státu, kód (číslo) výrobce a kód ošetření. Po 1. lednu 2008 budou všechny dřevěné obaly označeny značkou včetně IPPC loga.

Pomocné dřevo (dunnage): Po 1. lednu 2008 musí být veškeré pomocné dřevo označeno úplnou značkou včetně IPPC loga.

PH - Filipíny

Filipíny - implementace vstoupila v platnost od 1. ledna 2005. Dřevěný obalový materiál musí být ošetřen a označen podle standardu ISPM 15, a dovozce musí nejméně 24 hodin před příchodem zásilky zažádat o kontrolu či odbavení zásilky.

GT - Guatemala

Guatemala - oznámila implementaci ISPM 15 s navrhovaným datem 25. ledna 2005. WTO notifikace zde (016). Oznamujeme, že platnost data je ověřována. Zjištění bude uvedeno v některé následné aktualizaci.

GY - Guyana

Guyana - oznámila, že zásilky obsahující dřevěné obaly dovážené na území Guyany musejí být tepelně ošetřeny nebo fumigovány MB a označeny schválenou IPPC značkou..

HN - Honduras

Honduras - Oznámena implementace ISPM 15. WTO notifikace zde (027).

HK - Hong Kong

HK Hong Kong - u nezpracovaného dřevěného materiálu není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení a není povinné tepelné ošetření ani fumigace. Dovozce musí zajistit, aby dřevěný obalový materiál byl prostý škůdců a zeminy před naloděním.

http://www.afcd.gov.hk

IN - Indie

IN Indie - od 1. listopadu 2004 dřevěný obalový materiál s udáním země původu musí být tepelně ošetřen nebo fumigován methyl-bromidem a označen podle standardu ISPM 15. Podrobnosti, jak byly publikovány indickým ministerstvem zemědělství zde(011). Pozdější doplněk zde(012).

Splnění požadavků na ošetření a označení obalů by mělo být potvrzeno v rostlinolékařském osvědčení. http://www.plantquarantineindia.org/impo.htm

ID - Indonésie

Indonésie oznámila na základě implementace ISPM 15 dovozní požadavky pro dřevěné obaly od září 2009. Indonésie potvrdila doplňkem WTO notifikace z dubna roku 2009. Upozorňujeme, že vedle ošetření a označení nesmí obaly obsahovat zeminu. Dovoz je povolen pouze přes určené přístavy, kde bude podroben kontrole. Aktualizovaná notifikace z března 2010, náhled zde(051). Požaduje se, aby obalový materiál byl ošetřen podle ISPM č. 15 (od 15. září 2009), k zásilce musí být vystaveno rostlinolékařské osvědčení, zásilku je rovněž nutné opatřit tzv. „Packing declaration". Obaly nesmí obsahovat zeminu a dovoz je povolen jen přes určená místa. Nové informace k ISPM 15 z 5. března 2010.

IQ - Irák

Irák - ÚKZÚZ doporučuje použít ošetřené dřevo podle ISPM č. 15 a zásilku opatřit rostlinolékařským osvědčením.

IR - Irán

Irán - oznámil, že od 26. dubna 2010 vyžaduje, aby dřevěné obaly dovážené se zbožím na jeho území byly ošetřeny a označeny v souladu s požadavky standardu ISPM 15.

IL - Izrael

Izrael - do nových izraelských dovozních požadavků byly začleněny požadavky ISPM 15. Tyto požadavky nabývají účinnosti 25.6.2009, ale implementace požadavků ISPM 15 byla odložena do 1.10.2009. O dalším postupu budeme informovat.

JM - Jamajka

Jamajka - oznámila záměr přijmout požadavky standardu ISPM 15 týkající se dovozu dřevěných obalů na její území. Předpokládaná platnost od poloviny roku 2011. O dalším postupu budeme informovat.

JP - Japonsko

Japonsko - byla oznámena implementace ISPM 15 od 1. dubna 2007. Náhled WTO notifikace zde (041) . Informace o japonských požadavcích na dřevěné obaly zde (042) . Další informace lze nalézt na internetové stránce http://www.pps.go.jp/english/woodpack/index.html

ZA - Jihoafrická republika

Jihoafrická republika - veškerý dřevěný obalový materiál musí být ošetřen a označen podle standardu ISPM 15. Tento standard je plně implementován od 1. ledna 2005. Podrobnosti zde(013). Plnění ISPM 15 plně vyžadováno od 1. března 2005.

KR - Jižní Korea

Jižní Korea - oznámení o přijetí směrnice k datu 1. června 2004. WTO notifikace se záměrem implementovat ISPM 15 - v průběhu roku 2005. Musí být ošetřen a označen podle ISPM 15. Ze zemí s výskytem háďátka borovicového je požadováno pouze tepelné ošetření. Také je vyžadováno ošetření a označení veškerého pomocného dřeva (dunnage).

JO - Jordánsko

Jordánsko - oznámilo implementaci ISPM 15 od 17. listopadu 2005. WTO notifikace náhled zde (025).

CM - Kamerun

Kamerun - oznámil, že požaduje, aby dřevěné obaly dovážené na jeho území byly ošetřeny a označeny v souladu s požadavky standardu ISPM 15.

CA - Kanada

Kanada - Od 16. září 2005 zintenzivňuje Kanada (také USA a Mexiko – viz níže) uplatňování Směrnice ISPM č. 15 na dřevěný obalový materiál vstupující na jejich hranice. V minulosti Kanada povolovala vstup i zásilkám, které nebyly ve shodě s požadavky. Počáteční dobrovolné období skončilo 15. září 2005 a Kanada začala zvyšovat uplatňování ISPM 15 ve třech fázích.

  1. fáze – 16. září 2005 - Kanada bude odmítat vstup zásilek, u kterých budou nalezeny dřevěné obaly napadené škůdci (v průběhu úvodní fáze bude zabráněno vstupu pouze zásilkám se známkami napadení) s výjimkou pomocného dřeva. Pomocné dřevo bude ošetřeno nebo likvidováno, pokud bude nevyhovující (např. se znaky živých škůdců, bez ISPM 15 značky nebo bez rostlinolékařského osvědčení).
  2. fáze – 1. února 2006 - Kanada bude odmítat vstup jakýchkoliv dřevěných obalů, pokud nebudou odpovídat požadavkům (např. se znaky živých škůdců, bez ISPM 15 značky nebo bez rostlinolékařského osvědčení) s výjimkou pomocného dřeva. Pomocné dřevo bude ošetřeno nebo likvidováno, pokud bude nevyhovující.
  3. fáze – 1. července 2006 - Kanada odmítá vstup veškerého dřevěného obalového materiálu včetně pomocného dřeva, které bude označen jako nevyhovující.

Není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení.

KZ - Kazachstán

Kazachstán - s ohledem na CU KZ, RF, BY, doporučujeme obaly ošetřit a označit v souladu se standardem ISMP č. 15.

CO - Kolumbie

Kolumbie - WTO notifikace zde(010). Datum implementace není v současné době známo, pravděpodobné datum implementace 31. prosince 2004 – text pouze ve španělštině. Přísné vymáhání požadavků od 16. září 2005.

CR - Kostarika

Kostarika - implementace ISPM 15 od 19. března 2006 – text pouze ve španělštině zde(022).

CU - Kuba

Kuba - Oznámila WTO notifikací implementaci ISPM 15 od 1. října 2008 - náhled zde(044).

LB - Libanon

Libanon - oznámil, že od 9. března 2006 vyžaduje, aby dřevěné obaly splňovaly požadavky ISPM 15.

MW - Malawi

Malawi - dřevěné obaly dovážené se zbožím na území Malawi musejí splňovat požadavky standardu ISPM 15.

MY - Malajsie

Malajsie - Malajsie notifikovala ISPM 15 dne 1. ledna 2010. Náhled WTO notifikace zde(049). Veškerý obalový materiál dovážený do malajsie musí být ošetřen v souladu s tímto standardem. Požadavek na RO není znám.

MA - Maroko

Maroko - Plné zavedení standardu ISPM 15, od 1. 5. 2013 vyžaduje rovněž rostlinolékařské osvědčení.

MX - Mexiko

Mexiko - Mexiko implementovalo ISPM 15 od 16. září 2005. Nové požadavky (ve španělštině) zde(019) začaly platit od 16. září 2005 stejně jako v USA a Kanadě. Rostlinolékařské osvědčení není požadováno!

NG - Nigérie

Nigérie - Veškerý dřevěný obalový materiál včetně pomocného dřeva (dunnage) musí být označen značkou s IPPC logem a být vybaveny osvědčením o ošetření. Co všechno musí obsahovat toto osvědčení se dosud nepodařilo zjistit (v případě zjištění bude uvedeno zde později).

U dřevěného obalového materiálu, ošetřeného a označeného podle standardu ISPM 15, není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení.

V případě absence IPPC loga a osvědčení o ošetření musí být předloženo rostlinolékařské osvědčení, vydané národní organizací ochrany rostlin vyvážející země.

NI - Nikaragua

Nikaragua - oznámení záměru zahájit implementaci ISPM 15, náhled ve španělštině zde(029).

N - Norsko

Norsko oznámilo, že od 1. 1. 2008 vyžaduje plnění požadavku na dřevěné obaly dle ISPM 15. Náhled notifikace zde(043).

NZ - Nový Zéland

Nový Zéland - implementoval ISPM 15 od 1. května 2006. Návrh nových požadavků je konzultován. Náhled zde(034). Byli jsme informováni, že nové požadavky platí rovněž od 1. května 2006. Náhled dopisu zde(035).

Náhled nové WTO notifikace zde(031). Dřevěný obalový materiál musí být prostý kůry, a ošetřen a označen dle IPSM 15. Dřevěné obaly ošetřené jiným způsobem (možnosti jsou uvedeny v bodu 3.3. manuálu „Import health standard for Wood packaging material“) musí být ošetření provedeno do 21 dnů před odesláním a dřevěný obalový materiál musí být opatřen rostlinolékařským osvědčením.

OM - Omán

Omán - Oznámil implementaci ISPM 15 od prosince 2006. Náhled WTO notifikace zde(040).

PY - Paraguay

Paraguay - oznámila implementaci ISPM 15 od 28. června 2005. Náhled WTO notifikace zde(024), (ve španělštině).

PE - Peru

Peru - návrh Peru na přijetí a implementaci ISPM 15 od 1. března 2006.

SN - Senegal

Senegal - oznámil uplatňování požadavků na dovážené dřevěné obaly. Ty musejí být v souladu se standardem ISPM 15. O dalším postupu budeme informovat.

SC - Seychelly

Seychelly - Oznámení implementace ISPM 15 od 1. března 2006. Náhled zde(026)

SG - Singapur

Singapur - není vyžadováno ošetření a označení. U dřevěného obalového materiálu používaného pro re-export se doporučuje používat ošetření a označení podle standardu ISPM 15.

LK - Srí Lanka

Srí Lanka - oznámila implementaci ISPM 15 od 8. března 2010 zde(047).

SY - Sýrie

Sýrie - oznámila, že přistoupila k implementaci standardu ISPM 15, ale zatím bez konkrétních požadavků a oficiálních dokumentů k nahlédnutí.

CH - Švýcarsko

Švýcarsko - bylo dosaženo vzájemné dohody mezi EU a Švýcarskem. Na dřevěné obaly vycházející z tohoto obchodu bude nahlíženo jako na obaly z členského státu EU.

TW - Taiwan

Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu - notifikace záměru implementovat ISPM 15 zde(023). Implementace od 1. 1. 2009.

TH - Thajsko

Thajsko - Thajsko oznámilo implementaci ISPM 15 notifikací WTO. V požadavcích zde(052) vyžadují vedle ošetření a označení dřevěných obalů také vystavení rostlinolékařského osvědčení.

TR - Turecko

Turecko - podle nového předpisu platného od 1. 1. 2006, musí být dřevěný obalový materiál odkorněn, ošetřen a označen podle standardu ISPM 15. WTO notifikací z 8. listopadu 2011 oznámilo zavedení nařízení pro rostliny, rostlinné a jiné produkty pokud jde zdraví rostlin dovážených nebo vyvážených do/z Turecka. Postupy v nařízení uvedené obsahují determinaci škodlivých organismů pokud jde o zdraví rostlin. Rostliny a rostlinné a jiné produkty budou podléhat oficiální dovozní kontrole a musejí být doprovázeny rostlinolékařským osvědčením. Pozn. toto nařízení může ovlivnit i případné požadaky na vystavování rostlinolékařského osvědčení také pro dřevěné obaly. O vývoji situace budeme informovat.

UA - Ukrajina

Ukrajina - oznámila zavedení ISPM 15 od 1. října 2005. Oznámení zde(021). Obalový materiál musí být zcela odkorněn. Plnění je důsledně kontrolováno. RO není nutné.

US - USA

USA - CBP (Customs and Border Protection) oznámila 15. září 2005, že během července 2005 zahájila kontrolu dřevěného obalového materiálu v souladu s ISPM 15.

Na základě výsledků zkoušek bude CBP vykonávat postupné zavádění shody předpisů USDA pro dřevěný obalový materiál. Detaily jsou dostupné zde(053).

Více informací z USDA lze získat na webové stránce http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/wood_packaging_materials.shtml

APHIS ve spolupráci s CBP zahájily od 1.února druhou fázi vymáhání regulace dřevěných obalů. Během této fáze bylo požadováno, aby dřevěné obaly v zásilkách vstupujících nebo tranzitujících do USA byly ošetřeny a označeny značkou z mezinárodním logem IPPC. Zásilky, které nebudou splňovat požadavky nebudou vpuštěny do USA a budou reexportovány. Zásilky obsahující dřevěné obaly, které neodpovídají požadavkům budou vpuštěny do USA pouze za podmínky, kdy ředitel vstupního místa rozhodne, že je možné oddělení vyhovující části zásilky od nevyhovující. Opatření o vývozu nevyhovujících dřevěných obalů z USA by bylo vyžadováno před uvolněním schváleného nákladu příjemci. Všechny náklady spojené s tímto procesem hradí dovozce. Fáze regulace pokračuje i po 4. červenci. Plné vymáhání nařízení o dřevěných obalech začalo 5. července. V této době musí dřevěné obaly splnit dovozní požadavky a být prosté dřevokazných škůdců před vstupem nebo transitem do USA.

Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce na množící se případy vrácení zásilek určených do USA vzhledem k nedostatkům zjištěným při kontrolách na hranicích USA. Zásilky, které jsou označeny jako nevyhovující požadavkům americké fytoslužby jsou vraceny do země původu na náklady vývozce. Jedná se převážně o zjištění přítomnosti škůdců ve dřevěných obalech nebo dřevěné obaly nejsou označeny značkou IPPC, nebo je označení nečitelné. ÚKZÚZ doporučuje věnovat problematice dřevěných obalů důkladnou pozornost také vzhledem ke kvalitě zpracování obalů, zejména vzhledem k použití řeziva, které nese známky přítomnosti škůdců.

Opětovně upozorňujeme všechny vývozce, že obaly musí být bez jakýchkoliv příznaků napadení organismy, v opačném případě je zásilka vrácena zpět na náklady vývozce. Věnujte proto těmto obalům patřičnou pozornost!!

VE - Venezuela

Venezuela - oznámila zavedení ISPM 15 od 1. června 2005.

VN - Vietnam

Vietnam - Plná implementace standardu od 1.1.2015. Veškeré obalové dřevo směřující do Vietnamu musí být ošetřeno v souladu s ISPM č. 15, doporučujeme vystavení rostlinolékařského osvědčení.


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Zdroj: WTO, TIMCON, FAO, ISPM 15, IPPC
Aktualizováno: 4.3.2016


Ke stažení

certifikát IPPC cz.pdf (155 kB)
certifikat_IPPC eng.pdf (77 kB)
Ke stažení

Potřebujete více informací nebo zadat poptávku?
Zavolejte nám na tel. +420 775 557 811, napište na e-mail pospisil@drepos.cz nebo nás kontaktujte pomocí formuláře.

Jméno a příjmení *
Město
E-mail *
Telefon *
Vaše zpráva *
Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.
Kontaktní formulář