Všetky nové palety EUR od 1.1.2010 s úpravou IPPC

Všetky nové palety EUR od 1.1.2010 s úpravou IPPC

České dráhy, a. s., ako technický garant EUR paliet so symbolmi ČD, uplatňujú okrem požiadaviek na výrobu EUR paliet podľa kódu UIC 435-2 aj určité opatrenia na označovanie a dodatočnú kontrolu kvality odtlačku. Od 1. júna 2009 je týmto označením kovová spona medenej farby, ktorá je umiestnená na strednom bloku dlhšej strany, vždy len na jednej strane. Ak teda palety vyrobené od šiesteho mesiaca roku 2009 nemajú toto označenie, možno ich považovať za falzifikáty.

České dráhy, a. s., ako člen Medzinárodnej únie železníc a technický garant EUR paliet, zapracovali v druhom polroku 2009 do svojich požiadaviek opatrenia podľa rozhodnutia Medzinárodnej únie železníc (UIC) týkajúce sa ošetrenia drevených obalov proti škodlivým organizmom podľa medzinárodnej normy ISPM 15.

Po zasadnutí 13. a 14. októbra 2009 vo Viedni boli pre všetkých členov UIC prijaté opatrenia týkajúce sa ošetrovania a označovania nových paliet EUR.

Všetky nové palety EUR vyrobené po 1. januári 2010 musia byť ošetrené a označené značkou IPPC v súlade s normou FAO ISPM 15. Označenie takýchto paliet musí byť na strednom bloku dlhej strany palety EUR. Označenie takýchto paliet medeným klipom (pozri vyššie) zostáva v platnosti, s tým, že jeho umiestnenie na strednom bloku dlhej strany musí byť na mieste určenom CD tak, aby nezasahovalo do značky IPPC.

Tieto opatrenia nadobudli účinnosť 1. januára 2010.


Novinky